2
0
2
2

Sensus studieförbund

riksförbund

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

884 395

LOREM

884 395

LOREM

884 395

LOREM

Förord

Tillsammans rustar vi för framtiden

De senaste åren har mycket hänt som vi inte trodde kunde ske. En pandemi lamslog delar av vårt sätt att leva och verka tillsammans. Under året har vi också sett effekterna av krigets fasor. På Sensus har vi ställt om för att möta behoven av språkstudier och hitta sammanhang för att hitta samhörighet.

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Tillsammans rustar vi för framtiden

De senaste åren har mycket hänt som vi inte trodde kunde ske. En pandemi lamslog delar av vår vardag, vårt sätt att leva och verka tillsammans. Pandemin har också orsakat ensamhet, sorg och saknad. Många av oss har fått arbeta hemifrån och många har ställt om till att mötas digitalt. Samtidigt var det många som inte kunde ställa om sitt arbete, som fick utsätta sig för risker som vi andra undvek. Hjältar som höll igång vård, skola, omsorg – alla samhällsviktiga insatser.

På Sensus har vi arbetat målmedvetet med digitalisering och utveckling av digitala möten, material och stöd. Våra samarbeten i frågor som berör existentiell hälsa, psykisk ohälsa, och livsfrågor ökar. Vi ser det som viktigt att genom folkbildningens metoder bidra till samtal och mötesplatser kring dessa ämnen.

Under året har vi också sett effekterna av krigets fasor. Vi har fått rapporter om Rysslands orättfärdiga handlingar och invasion av Ukraina. Människor har tvingats fly. På Sensus har vi ställt om för att möta behoven av språkstudier och hitta sammanhang och samhörighet. Vi har också sett våra medlemsorganisationer och samarbetspartners göra detsamma.

Sensus har också lagt ner mycket resurser och energi för att fortsätta utveckla kvalitetsarbetet. Vi gör det för att det leder till verksamhetsutveckling, men det är också ett ansvar gentemot bidragsgivare. Vi får statsbidrag för att bedriva folkbildning, så det är viktigt att våra resurser används på rätt sätt.

Vi är tacksamma för allt vi har åstadkommit tillsammans med er, och inom Sensus. Nu när vi gör bokslut för 2022, är vi redo att blicka framåt. Vi är i omställning och med nya förutsättningar, både som studieförbund och i vår omvärld. Vi står inför ett reformerat bidragssystem som kommer att innebära förändringar och erbjuda möjligheter. Politiken på alla nivåer har nya förväntningar på oss. Det är onekligen en spännande tid. Min övertygelse är att tillsammans är vi väl rustade för framtiden.

Fredrik Hedlund

Förbundsrektor

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Läs berättelse
Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Kultur och skapande

Kyrkomusiksymposium 2022 – med kyrkan som klangbotten

Kultur och skapande

Kyrkomusiksymposium 2022 – med kyrkan som klangbotten

Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Organisation

Ett starkt Sensus för folkbildning i en ny tid

Livsfrågor

Sensus ger plats för samtal om livet

Livsfrågor

Sensus ger plats för samtal om livet

Läs mer

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

71

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

55
%
Studiecirkel
25
%
Annan folkbildningsverksamhet
21
%
Kulturprogram

884 395

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

99 910

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

5

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

21 529

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region riksförbund också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

103

arrangemang per dag

Det genomfördes 37 484 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 103 arrangemang per dag – året runt!

4 017

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 1 466 216 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 4 017 deltagare per dag.

20 255

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
9
%
11
%
51
%
29
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Hugo

och

Brita

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 9 100 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 9 100 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Hugo
,
14
ÅR
Brita
,
94
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
94
år

riksförbund

Fakta om Sensus studieförbund

Sensus studieförbund verkar och finns i nästan alla av landets 290 kommuner och har totalt 40 kontor och 350 medarbetare. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i landet.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Sensus riksförbund finns på Klara södra kyrkogata 1 i Stockholm. Här finner du också våra konferenslokaler Sensus Möte.

Är huvudman för

• Fonden för mänskliga rättigheter
• Sigtuna folkhögskolan
• Arbetets museum

Ledning

Förbundsrektor

• Fredrik Hedlund

Styrelse

Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande
Patrik Schröder
Anders Johansson
• Ann-Marie Ericson
Fredrik Mandelin
Hannah Kroksson
Elisabeth Falkemo
Gunnar Persson
Jakob Schwarz
Shaimaa Abdelhady
Sofia Östling
Magnus Pejlert, arbetstagarrepresentant
Staffan Ljunggren, arbetstagarrepresentant

47

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

75

antal KONTOR och verksamhetslokaler

281

/

290

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer