2
0
2
2

Sensus studieförbund

Svealand

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

171 984

LOREM

171 984

LOREM

171 984

LOREM

Förord

Folkbildningen består

Oavsett vad som händer i vår omvärld med klimatförändringar, pandemi, krig, regeringsskiften, stigande elpriser och räntor så behövs folkbildningen. Människors rätt till- och behov av bildning och kultur består.

Mona Söderström

Ordförande

Bodil Larsson Frånlund

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Folkbildningen består

Oavsett vad som händer i vår omvärld med klimatförändringar, pandemi, krig, regeringsskiften, stigande elpriser och räntor så behövs folkbildningen. Människors rätt till- och behov av bildning och kultur består. Folkbildningens uppdrag att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin är mer angeläget än på länge. Vårt behov av att mötas, vare sig det handlar om digitala eller fysiska möten, är fortsatt mycket viktigt och ibland även livsavgörande. Folkbildning, som både är ett förhållningssätt och en metod, fungerar oavsett innehåll.

Vårt behov av att mötas, vare sig det handlar om digitala eller fysiska möten, är fortsatt mycket viktigt och ibland även livsavgörande.

För Sensus Svealand har året varit händelserikt, precis som för samhället i övrigt. Vi har fortsatt att bedriva och utveckla folkbildning som är relevant för vår samtid och de behov som vi möter hos medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Allt har inte varit enkelt eller gått på räls. Postpandemin har inneburit utmaningar som vi inte riktigt kunde förutse och verksamheten är inte tillbaka på de nivåer som vi hade innan pandemin.  Orsakerna är flera, men det vi jobbar med är viktigt och de utmaningar vi möter utvecklar oss, både som studieförbund och medarbetare. I det utvecklingsarbete som pågått under året ligger även ett intensifierat kvalitetsarbete för att säkra att allt vi gör håller hög kvalitet, både verksamhetsmässigt och administrativt.

I denna årsrapport delar vi några exempel på vår breda verksamhet. Här finns berättelser från teaterverksamhet för personer med någon form av funktionsnedsättning, cirkus för ukrainska barn, livescener för band, cirklar för en inkluderande församling, Regnbågsnyckeln samt information om våra tre antidiskrimineringsbyråer.

Regionen har under året både fått en ny styrelse, vald vid stämman i maj, samt en ny regionchef som tillträdde sin tjänst den 1 juni. En ny ledning med nya perspektiv kommer att föra med sig ett nytänkande i form av idéer, prioriteringar, kontakter och kompetenser.

Vi riktar ett stort och varmt tack till alla medarbetare, styrelsemedlemmar och ledare för väldigt fina och viktiga arbetsinsatser under 2022! Tillsammans jobbar vi vidare för att sprida folkbildningen och fortsätta vara relevanta för de vi är till för.

Mona Söderström

Ordförande

Bodil Larsson Frånlund

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

Läs berättelse
Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

Kultur och skapande

Cityfestivalen Västerås

Kultur och skapande

Cityfestivalen Västerås

Rättigheter och hållbarhet

Cirkusskola för ukrainska flyktingar

Rättigheter och hållbarhet

Cirkusskola för ukrainska flyktingar

Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

Rättigheter och hållbarhet

En inkluderande församling – Regnbågsnyckeln Örebro pastorat

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

56

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

63
%
Studiecirkel
22
%
Annan folkbildningsverksamhet
15
%
Kulturprogram

171 984

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

16 912

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

4

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

2 174

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Svealand också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

17

arrangemang per dag

Det genomfördes 6 101 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 17 arrangemang per dag – året runt!

509

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 185 805 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 509 deltagare per dag.

2 842

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
15
%
24
%
41
%
19
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Tage

och

Martin

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 600 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 600 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Tage
,
14
ÅR
Martin
,
92
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
92
år

Svealand

Sensus Svealand

Sensus Svealand bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Gävleborgs, Dalarnas, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Eskilstuna, Falun, Gävle, Katrineholm, Uppsala, Västerås och Örebro.

Musikhus

• Balsta Musikslott, Eskilstuna
• Inferno, Eskilstuna
• Tegelbruket, Örebro
• Kaolin studio, Örebro
• Timmervägens musikhus, Falun
• Parkhuset, Västerås
• Musikhuset Lagerkvistgatan, Eskilstuna
• Vilsta musikhus, Eskilstuna

Ledning

Regionschef

• Bodil Frånlund Larsson

Styrelse

• Mona Söderström, ordförande
• Martin Andersson
• Fredrik Häll
• Jimmy Nilsson
• Pernilla Parenmalm
• Birgitta Bjurstig
• Alar Kuutmann
• Lena Ryö
• Nina Carlsson Garlöv
• Michael Bergen
• Inger Knecht
• Staffan Ljunggren
• Andreas Axinge

43

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

16

antal KONTOR och verksamhetslokaler

61

/

64

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer