2
0
2
2

Sensus studieförbund

Skåne-Blekinge

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

97 170

LOREM

97 170

LOREM

97 170

LOREM

Förord

Sensus – för folkbildningen in i framtiden

2022 skulle pandemirestriktionerna äntligen släppa greppet om oss och vår folkbildningsverksamhet. Vi skulle kunna återgå till det ”normala”. När restriktionerna väl släppte visade det sig dock att det ”normala” förändrats under pandemin.

Och som året utvecklade sig behövdes folkbildningen kanske mer än på länge.

Mikael Sandgren

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Sensus – för folkbildningen in i framtiden

2022 skulle pandemirestriktionerna äntligen släppa greppet om oss och vår folkbildningsverksamhet. Vi skulle kunna återgå till det ”normala”. När restriktionerna väl släppte visade det sig dock, på gott och ont, att det ”normala” förändrats under pandemin. Hemarbete och digitala möten var smidigare än före pandemin. Våra sätt och vår vana att träffas hade förändrats. Som alltid fortsatte vi att forma folkbildningen efter rådande förutsättningar. För oavsett hur det ser ut i vår omvärld, och oavsett våra vanor, så har vi människor behov av att fortsätta bilda oss. Det naturliga för oss är att fortsätta tillgodose vår nyfikenhet och fortsätta utvecklas. Och som 2022 utvecklade sig, bland annat med ett angreppskrig i Europa och ekonomisk oro, behövdes folkbildningen kanske mer än på länge.

I maj höll Sensus Skåne-Blekinge sin regionstämma enligt hybridmodell. Stämman beslutade bland annat regionens huvudsakliga inriktning 2022-2026. En till stora delar ny styrelse valdes. Avgående funktionärer tackades av och nya välkomnades.

Som alltid fortsatte vi att forma folkbildningen efter rådande förutsättningar. För oavsett hur det ser ut i vår omvärld, och oavsett våra vanor, så har vi människor behov av att fortsätta bilda oss.

Annars präglades vårt folkbildningsår 2022 till stor del av våra ansträngningar att återskapa folkbildningen efter pandemirestriktionerna och att anpassa folkbildningen till nya förutsättningar. Samt att hantera skarp extern kritik, med olika utredningar och åtgärder som följd.

I slutet av 2022 kom Folkbildningsrådets remiss om nytt statsbidragssystem. Nya fördelningsprinciper för statsbidraget från och med 2024 föreslogs. I stort går remissens andemening i linje med vår huvudsakliga inriktning. De senaste årens utvecklingsarbete kan alltså bli den folkbildning som staten vill finansiera genom folkbildningsrådet:

— Tematisk expertis och mervärde. Regionen har valt att utveckla sitt arbete inom; Hållbarhet, Demokrati och rättigheter, Idé, organisering och ledarskap, Livsfrågor – Hela människan samt Arbetsliv.

— Samhällseffekter/samhällsvärde som mäts och redovisas för samhället i stort, för organisationer samt för individer.

En viktig utvecklingsdel av detta är regionens planerings- och uppföljningsprocess. Vi stärker vår förmåga att inkluderande planera inriktning, mål, indikatorer, aktiviteter, följa upp samt att på olika sätt mäta samhällseffekter. Regionen är bland annat medlem i Effektfullt och under 2022 deltog fyra medarbetare i deras master class.

Vi lägger ett på många sätt händelserikt 2022 bakom oss. Vi ser fram emot att fortsätta vår utveckling av regionen och folkbildningen 2023, för att tillföra ännu mer samhällsvärde i framtiden.

Mikael Sandgren

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Läs berättelse
Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Mötesplatser

Sensus mötesplats Malmö – för möten med folkbildningstouch

Mötesplatser

Sensus mötesplats Malmö – för möten med folkbildningstouch

Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Rättigheter och hållbarhet

Hållbarhetsstuga och föreläsningar på Jamboree22

Livsfrågor

20 år av att skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust

Benny Björkman är ansvarig för Sensus Skåne-Blekinges dyslexiprojekt. Genom sina föreläsningar och workshops vill han vara med och bygga ett bättre samhälle. För alla.
Livsfrågor

20 år av att skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust

Benny Björkman är ansvarig för Sensus Skåne-Blekinges dyslexiprojekt. Genom sina föreläsningar och workshops vill han vara med och bygga ett bättre samhälle. För alla.

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

81

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

38
%
Studiecirkel
32
%
Annan folkbildningsverksamhet
31
%
Kulturprogram

97 170

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

16 293

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

9

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

3 591

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Skåne-Blekinge också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

15

arrangemang per dag

Det genomfördes 5 484 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 15 arrangemang per dag – året runt!

634

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 231 512 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 634 deltagare per dag.

3 321

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
16
%
28
%
37
%
19
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Hillevi

och

Kerstin

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 200 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Hillevi
,
14
ÅR
Kerstin
,
93
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
93
år

Skåne-Blekinge

Fakta om Sensus Skåne-Blekinge

Sensus Skåne-Blekinge bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Skåne och Blekinge län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö och Ronneby, samt musikhus i Landskrona.

Musikhus

• Musikhuset i Helsingborg
• Musikhuset i Landskrona

Ledning

Regionschef och biträdande

• Mikael Sandgren, regionchef
• Margareta Clarén, biträdande regionchef

Styrelse

• Reino Fridh, ordförande
• Tomas Andersson, vice ordförande
• Sabina Dethorey
• Sven Holmberg
• Bo Polsten
• Sofia Östling
• Vesna Sinobad
• Thomas Eriksson
• Moataz Hadher
• Carita Ibarra
• Robin Nord
• Jens Sjölander
• Heléne Wilkens, personalrepresentant

57

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

7

antal KONTOR och verksamhetslokaler

38

/

38

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer