2
0
2
2

Sensus studieförbund

Norrland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

138 372

LOREM

138 372

LOREM

138 372

LOREM

Förord

Året då pandemin släppte sitt grepp

Vi lämnar ett år där pandemin släppte sitt grepp över Sverige, där återstart av verksamhet efter en trög början tog fart under hösten och ett år där ny regionchef rekryterades.

För Sensus Norrlands del var 2022 ett händelserikt år, fullt av både utmaningar och möjligheter.

Gunnar Persson

Ordförande

Birgitta Sedin

Regionchef

[Test-funktion]Läs hela förordet
Porträttbild på ordförande Gunnar och regionchef Birgitta.
Porträttbild på ordförande Gunnar och regionchef Birgitta.

Förord

Året då pandemin släppte sitt grepp

Pandemin släppte successivt sitt grepp över Sverige och Sensus under det första halvåret och vi kunde aktivt börja planera framåt. Trots höga ambitioner om att snabbt komma igång med all verksamhet så var det trögare än väntat att få ordentlig fart.

Först under senare delen av hösten har vi sett tydliga tecken på en ordentlig återhämtning i verksamheten. Våra medlemsorganisationer och samarbetsparter har återupptagit sin verksamhet med försiktighet och tempot i att åter bygga upp verksamheten har varit längre än vad vi hoppades när vi gick in i 2022.

I årsrapporten visar vi ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet som speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter.

I årsrapporten vill vi visa bredden av vår verksamhet genom ett antal berättelser. Berättelserna är ett axplock av Sensus Norrlands verksamhet och speglar både vår stora geografiska spridning och bredden av olika verksamheter.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har lägre verksamhetsvolymer och därmed lägre verksamhetskostnader gjort att regionens ekonomi stärkts, vilket skapar utrymme för nya satsningar och utveckling av verksamheten framöver. Under året har det också riktats kritik mot folkbildningen och studieförbunden. I det utvecklingsarbete som pågått under året ligger därför även ett intensifierat kvalitetsarbete för att säkra att allt vi gör håller hög kvalitet, både verksamhetsmässigt och administrativt. 

I maj höll Sensus Norland digital regionstämma där en delvis ny styrelse valdes. Temat för stämman var demokrati – en fråga som kanske aldrig varit viktigare att uppmärksamma än just nu. Året avslutades ur styrelsens perspektiv med rekrytering av ny regionchef efter Birgitta Sedin som lämnar oss under 2023. Efter en intensiv rekryteringsprocess beslutade styrelsen utse Torbjörn Ringdahl till ny regionchef. Torbjörn, som redan är medarbetare i regionen sedan länge, hälsas välkommen i den nya rollen.

Styrelsen framför ett stort och varmt tack till medlemsorganisationer, samarbetsparter och till alla engagerade cirkelledare, deltagare och kulturarbetare för fortsatt bra samarbete under 2022. Ett lika varmt tack uttrycker styrelsen till regionens alla medarbetare som tillsammans med ledningen ligger bakom de goda resultat som uppnåtts och den positiva arbetsmiljö som upprätthållits under året.

Under 2023 kommer vi fortsatt fokusera på att utveckla verksamhet och kvalitet. En av de viktigaste frågorna att arbeta med blir sannolikt det nya statsbidragssystem som Folkbildningsrådet kommer att fastställa kommande år.

Gunnar Persson

Ordförande

Birgitta Sedin

Regionchef

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

Läs berättelse
Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

Kultur och skapande

Sensus INSPO!

Kultur och skapande

Sensus INSPO!

Kultur och skapande

Orgelläger 2022

Kultur och skapande

Orgelläger 2022

Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

Pedagogik och ledarskap

Läxhjälpen skapar förutsättningar för fler att klara skolan

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

55

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

62
%
Studiecirkel
15
%
Annan folkbildningsverksamhet
23
%
Kulturprogram

138 372

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

14 805

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

5

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

1 897

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Norrland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

16

arrangemang per dag

Det genomfördes 5 873 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 16 arrangemang per dag – året runt!

586

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 213 902 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 586 deltagare per dag.

3 461

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
14
%
13
%
50
%
23
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Hugo

och

Birgit

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 100 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 100 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Hugo
,
14
ÅR
Birgit
,
92
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
92
år

Norrland

Fakta om Sensus Norrland

Sensus Norrland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Luleå, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund.

Musikhus

• LV5, Sundsvall
• Pipeline, Sundsvall
• Tornhuset, Sundsvall
• G:a Tingshuset, Östersund
• Gula Villan, Östersund
• Bageriet, Östersund

Ledning

Regionschef

• Birgitta Sedin

Styrelse

• Gunnar Person, ordf
• Lena Hannu, Vice ordf
• Anna Sandström Emmelin, ledamot
• Christina Andersson, ledamot
• Carina Aynsley, ledamot
• Eva Rosendahl, ledamot
• Tomas Rydberg Laula, Ledamot
• Masood Raufi, ledamot
• Britt-Marie Engeroth, personalrepresentant

34

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

12

antal KONTOR och verksamhetslokaler

43

/

44

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer