2
0
2
2

Sensus studieförbund

Stockholm-Gotland

Sensus studieförbund

RIKSFÖRBUNDET

167 336

LOREM

167 336

LOREM

167 336

LOREM

Förord

Ordföranden har ordet

Folkbildningsåret 2022 är till ända. För Sensus Stockholm-Gotland har året präglats av både möjligheter och utmaningar. Att vi befunnit oss i ett slags ”postcorona-tillstånd” har märkts tydligt i vår verksamhet. Många föreningar som pausades under pandemin har bytt inriktning eller genomgått generationsskiften i sina styrelser.

Jerry Adbo

Ordförande

[Test-funktion]Läs hela förordet

Förord

Ordföranden har ordet

Folkbildningsåret 2022 är till ända. För Sensus Stockholm-Gotland har året präglats av både möjligheter och utmaningar. Att vi befunnit oss i ett slags ”postcorona-tillstånd” har märkts tydligt i vår verksamhet. Många föreningar som pausades under pandemin har bytt inriktning eller genomgått generationsskiften i sina styrelser. För att stödja våra samarbetsparter i att fortsatt kunna bedriva kvalitativ folkbildning har vi under 2022 genomfört ett stort antal föreningsutbildningar, styrelseutbildningar och ledarutbildningar.

Den nya styrelsen som valdes vid 2022 års regionstämma har en bred sammansättning och bottnar väl i stora delar av vår verksamhet. Vid regionstämman antogs också en uppdaterad version av Huvudsaklig inriktning som är regionens främsta styrdokument. Under parollen Möten förändrar människor – människor förändrar världen vill styrelsen prioritera fortsatt utveckling av folkbildningens mötesformer, stärka Sensus som mötesplats för alla kulturer, arbeta hälsofrämjande och värna psykisk hälsa, stärka demokratin, utveckla det rättighetsbaserade förhållningssättet samt verka för att all vår verksamhet är hållbar ur alla perspektiv kopplat till Agenda 2030. Detta ska genomsyra all vår folkbildningsverksamhet; såväl vår stora musikverksamhet som verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter. Under året har till exempel alla ledare erbjudits utbildning inom normkritik, hållbarhet, föreningsdemokrati, projektkunskap och metoder för psykisk hälsa.

Detta ska genomsyra all vår folkbildningsverksamhet; såväl vår stora musikverksamhet som verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter.

Kriget i Ukraina har starkt påverkat hela samhället och så även oss. Sensus Stockholm-Gotland gjorde en snabb mobilisering och driver nu flera olika verksamheter för personer som flytt från Ukraina. Fokus är svenskundervisning på olika nivåer, samhällskunskap, psykisk hälsa och välmående.

Under året har vi också startat flera projekt där vi med folkbildningens metoder når målgrupper som ibland tenderar att hamna i utanförskap, till exempel personer med olika funktionsvariationer, personer som är nya i Sverige, äldre och långtidsarbetslösa. Vi arbetar med teman som digitalisering, psykisk hälsa, entreprenörskap, inkludering och hållbarhet.

År 2022 har präglats både av omställning och nystart. Även åren framöver kommer att innebära omställningsarbeten, inte minst utifrån förändrade villkor för den bidragsberättigade folkbildningen, men Sensus är väl rustat för att fortsatt bedriva ett kvalitativt folkbildningsarbete tillsammans med alla våra medlemsorganisationer, samarbetsparter ledare och deltagare!

Jerry Adbo

Ordförande

Om Sensus

Det här är Sensus studieförbund

Sensus är ett av Sveriges tio studieförbund och vi arbetar med folkbildning. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser för kultur och bildning. Vi lyfter fram livsfrågor, rättigheter, hållbarhet och relationer.

Vi har ett brett utbud av studiecirklar och kulturevenemang runt om i hela landet. Vi tror på alla människors lust att lära nytt och att det är i möten med andra vi utvecklas. Att tillsammans dela kunskaper och erfarenheter ger oss möjlighet att förstå mer om oss själva, om andra, vår samtid och världen vi lever i. Vi tror att möten förändrar människor och att människor förändrar världen.

Sensus samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter, såväl humanitära och fackliga organisationer som religiösa samfund. I samspel med samhället i stort utvecklas och förändras vi tillsammans. Bland våra största medlemsorganisationer finns Svenska kyrkan och Scouterna.

Sensus är en ideell förening där alla finansiella resurser används till folkbildning. Sensus arbetar främst med bidragsberättigad verksamhet men har också verksamhet med annan finansiering. Vi tar ett stort ansvar för de bidrag som kommer till oss från stat, kommuner och regioner.

Pedagogik

Vår syn på lärande utgår  
från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vilja mötas är dokumentet som beskriver vårt pedagogiska förhållningssätt.

Ledare

Sensus ca 9 100 cirkelledare skapar förutsättningar för lärande, delaktighet och engagemang. I ledarskapet ingår att både leda sig själv och andra. På så sätt utvecklas både ledare och deltagare samt samhället i stort.

Samverkan

Vår verksamhet sker i samverkan med exempelvis humanitära och fackliga organisationer, ideella föreningar samt olika trossamfund. Hos oss finns även en av landets största musikverksamheter.

Identitet

Sensus identitet beskriver vilka vi är, vilka vi vill vara och vad vi vill åstadkomma. Här finns våra målområden relationer, livsfrågor, rättighetsfrågor, hållbarhetsfrågor, bildning och kultur. Här framträder den människosyn och bildningssyn som är bärande för oss. Sensus identitet är vårt viktigaste styrdokument.

Verksamheten

Berättelser från verksamheten

Här hittar du ett urval av berättelser från all den verksamhet Sensus studieförbund är med och möjliggör.

Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Läs berättelse
Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Kultur och skapande

Sportlov på Annorlunda Musikskola

Rättigheter och hållbarhet

Många lär sig svenska i Spånga Kista kyrka

Rättigheter och hållbarhet

Många lär sig svenska i Spånga Kista kyrka

Rättigheter och hållbarhet

Surfkurs minskar det digitala utanförskapet

Rättigheter och hållbarhet

Surfkurs minskar det digitala utanförskapet

hållbar utveckling

Folkbildning för hållbar utveckling

Studieförbunden och folkhögskolorna var avgörande i det demokratiska samhällets framväxt. I dag står vi inför vår tids mest omfattande och snabba strukturomvandling – och folkbildningsrörelsen har och kan spela en avgörande roll igen.

Läs artikel

STATISTIK

Verksamheten i siffror

97

%

Andel av verksamheten som sker i samarbete med en medlemsorganisation eller samarbetspart.

Fördelning av verksamhet

50
%
Studiecirkel
30
%
Annan folkbildningsverksamhet
20
%
Kulturprogram

167 336

Antal studietimmar i studiecirklar, annan folkbildning och kulturprogram.

15 976

Unika deltagare i studiecirklar och annan folkbildning.

7

%

Andel av vår folkbildningsverksamhet som genomförts helt eller delvis digitalt.

2 752

Så många Zoom-möten genomfördes under året.

31

nationella medlemsorganisationer

Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi i region Stockholm-Gotland också regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.
Utöver våra nationella medlemsorganisationer har vi också tusentals regionala medlemsorganisationer och samarbetsparter.

18

arrangemang per dag

Det genomfördes 6 752 arrangemang under 2022 av eller tillsammans med oss. I snitt blir det 18 arrangemang per dag – året runt!

840

deltagare per dag

Totalt engagerade vår verksamhet 306 652 deltagare under 2022. Fördelar vi det jämt över året blir det 840 deltagare per dag.

3 780

kulturprogram

Antal kulturprogram i Sensus 2022. Det kan exempelvis vara digitala föreläsningar eller livesända konserter.

Åldersfördelning, verksamhetsdeltagare

I den verksamhet vi är med och anordnar finns deltagare från de allra yngsta åldrarna till de som är de mest årsrika.

< 13 år
14 – 24 år
25 – 65 år
>65 år
23
%
22
%
39
%
16
%
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
Andel deltagare 2022 i studiecirklar och annan folkbildning fördelade efter åldersgrupp.

100% människor

Bland Sensus deltagare finns kvinnor, unga, ickebinära, landsortsbor, äldre, män, stadsbor... 100% människor.

Leonie

och

Pyret

Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 800 ledare verksamma i landet under 2022.
Vår yngsta och äldsta cirkelledare. Totalt hade vi över 1 800 ledare verksamma i regionen under 2022.
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
Leonie
,
14
ÅR
Pyret
,
92
ÅR
En graf som visar fördelning av ålder för Sensus-ledare
14
år
20 år
40 år
60 år
80 år
92
år

Stockholm-Gotland

Fakta om Sensus Stockholm-Gotland

Sensus Stokcholm-Gotland bedriver folkbildningsverksamhet i kommunerna i Stockholms och Gotlands län. Tillsammans med föreningar och organisationer vi samarbetar med skapar vi mötesplatser för lärande och utveckling runt om i regionen.

FAKTA OM REGIONEN

FAKTA OM SENSUS STUDIEFÖRBUND

Kartbild som visar aktuell årsrapports organisationsdel utmärkt.

Kontor och verksamhetslokaler

Regionen har kontor i Stockholm, Norrtälje och Visby.

Musikhus

• Wallingatan, Stockholm
• Annorlunda musikskola, Stockholm

Ledning

Regionschef

• Mia Korsgren

Styrelse

• Jerry Adbo, ordförande
Magnus Blombergsson, vice ordförande
• Annika Thomsson
• Vladan Boskovic
• Abir Ibrahim
• Alize Hugozon
• Eunice Fenteng
• Maria Engelhardt
• Linnéa Jonsson, personalrepresentant

51

antal medarbetare i regionen
antal medarbetare på riksförbundet

5

antal KONTOR och verksamhetslokaler

26

/

27

Antal kommuner vi har verksamhet i

Samarbeten

Våra medlems­organisationer

Sensus studieförbund har både nationella och regionala medlemsorganisationer. Utöver dessa har vi många andra samarbetsparter.

Bröstcancerförbundet logotyp
Individuell Människohjälp logotyp
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar logotyp
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation logotyp
KFUM Sverige logotyp
Trossamfundet Svenska kyrkan logotyp
Frisk & fri - Riksföreningen mot ätstörningar logotyp
Amningshjälpen logotyp
Mandeiska trossamfundet
Scouterna logotyp
Kvinnor i svenska kyrkan logotyp
Kvinnor för mission logotyp
Kyrkans Akademikerförbund logotyp
Kyrkomusikernas riksförbund logotyp
Credo logotyp
Riksförbundet EKHO logotyp
Föreningen Svenska kyrkans anställda i Sjukhuskyrkan, SKAIS
Svenska muslimer för fred och rättvisa logotyp
SHEDO logotyp
S:t Georgs Scoutgillen Sverige logotyp
Svenska kyrkans lekmannaförbund logotyp
EFS - En missionsrörelse i Svenska kyrkan logotyp
Siftunastiftelsen logotyp
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES logotyp
Svenska Lottakåren logotyp
Svenska kyrkans unga logotyp
Stiftelsen Sverige och kristen tro logotyp
Spädbarnsfonden logotyp
Y ́s Men International, distrikt Sverige logotyp
Sveriges Kyrkosångsförbund logotyp
Sveriges Syriska Riksförbund logotyp

kvalitet

Så här arbetar Sensus med kvalitet

Sensus uppgift är att skapa bra folkbildningsverksamhet för deltagare och de föreningar och organisationer vi samarbetar med. Som studieförbund ska vi också leva upp till våra bidragsgivares krav och statens mål med folkbildningen.

Läs mer